Bygde og tettstadsplanlegging

Dette har samband med tettstadanalyse og utvikling av bygdesenteret Mosterhamn. Dette medfører ein arealplan for Mosterhamn med målsetting om heilskap og langsiktig utvikling. Her vert det viktig å ha plass for verksemder innan kultur, service og handel. Av nye behov kan nemnast; oppgradering av daglegvare, torghandel, eit minimum av servicetilbod. Ein vil ha tett samarbeid på tvers av fleire av delprosjekta og andre tiltak som alt er i gong i bygda, m.a. inkubatoverksemda i Bømlo Næringspark.

Ansvarleg: Knut Magne Totland

Er du interessert i dette arbeidet? Ta kontakt.