Referat frå styremøte i Moster Grendautval 10.01.17.

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   10.01.17

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:       

Gerd Nancy Notland.             Leiar.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Reinert Røksund.                  Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund-kanalen)

Grete Sivertsen.                      Økonomiansvarleg.

Ikkje møtt/Kopi:

                       

Tor Inge Stussvik.                    Styremedlem. Meldt forfall.

Tony Hidle.                             Styremedlem. Meldt forfall.

Isak Grindheim.                      Representant for ungdomsklubben.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem. Meldt forfall.

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
1/17 Referat og meldingar.

 

1)      Referat frå møte 15.11.16.

Referatet blei godkjent slik det låg føre.

2)      Bremnes Idrettsråd inviterer til kurs i søknadsskriving 21.01.17. kl 10.00 – 15.30.

Tema for dagen:

• Det store «havet» av tilskotsordningar.

• Korleis finne frem i tilskotsjungelen.

• Korleis byggje opp ein elektronisk søknad.

• Dei fem grunn elementar i ein søknad.

• Gode døme og suksesshistoriar.

• Korleis kan same søknad sendast til fleire kildar.

• Korleis dele opp eit prosjekt i mindre einingar.

• Korleis få innsyn i andre sine søknadar?

• Gode og enkle døme.

 

Det vert enkel servering og dykk får elektronisk kompendium. Difor er det naudsynt med påmelding!!

Påmelding til leiar i Idrettsrådet Roger Møgster, mobil 906 00 525 epost: roger.mogster@gmail.com.

 

Vi oppmoder Moster Grendautval sine medlemmer til å søke deltaking på kurset.

 

3)      Melding frå leiar i turgjengen.

Sissel Johannessen melder at ho vil ha avløysing som leiar i turgjengen.

Turgjengen har gjort ein kjempejobb med turstiar i lokalmiljøet vårt. Tusen takk for jobben som er gjort. Nå blir målet å finna ein ny leiar som kan vera med å utvikla og vedlikehalde eksisterande turløyper og kanskje setje i verk nye prosjekt.

 

4)      Status Mudring Røyksundkanalen.

Arbeidet går mot ferdigstilling. Eit positivt prosjekt som har hatt mange bidragsytarar. Kystverket har bidrege vesentleg,  men også private aktørar som Alsaker fjordbruk og Fylkesnes fisk har gitt tilskott til arbeidet. Tusen takk til dei. Kystverket vil ha ein befaring for å sjå på ny merking og nye stenger.

 

5)      Vidare arbeid med Helsebringande Lokalsamfunn.

 

Arbeidsgruppe nedsett av MGU skal jobbe vidare med prosjektet i eiga møte 25.01.17, kl 17.00

   
2/17 Møteplan for styret i MGU våren 2017.01.11.

 

10.01., 07.02., 14.03., 04.04., 09.05. og 13.07.

 

Årsmøte blir truleg i samband med eit grendamøte 21.03.17.

   
3/17 Julearrangement, førebels oppsummering.

 

Det vil bli kalla inn til eige møte med alle aktørar der arrangementet 2016 vil bli evaluert. Det er laga eige evaluerings-skjema til dette møte.

   
4/17  Ymse.

 

1)      Prosjektet Helsebringande Lokalsamfunn.

 

Det vil bli arrangert eit grendamøte der sentrale aktørar i prosjektet vil ha ein dialog med krinsen, der resultatet av spørjeundersøkinga mellom unge og eldre vil vera sentrale tema.

 

   

 

 

Knut Martens

-Ref-

Comments are closed.