Referat frå styremøte MGU 07 feb.

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   07.02.20017

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:        Gerd Nancy Notland.             Leiar.

Tony Hidle.                             Styremedlem.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Asbjørn Andre`Sætre:            Styremedlem.

Grete Sivertsen.                      Økonomiansvarleg.

Ikkje møtt/Kopi:

                        Tor Inge Stussvik.                    Styremedlem. Meldt forfall.

Isak Grindheim.                      Representant for ungdomsklubben. Meld forfall

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen). Meldt forfall.

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
5/17 Referat og meldingar.

 

·         Referat frå styremøte 10.01.17.

Referatet blei godkjent slik det låg føre.

·         Bremnes Idrettsråd sitt kurs i søknadsskriving.

Det var ingen frå MGU som hadde høve til å møta. Vi har fått kursmateriellet frå ein kursdeltakar. Vi undersøker om det kan delast på Facebook.

·         Skilting av turstiar.

Avkøyring til turstien/parkering til Totlandsmarka, er vanskeleg å finna.

Dette må vi ordna og slike prosjekt kan vi søke midlar til å få gjort.

·         Varaordførar Morten Helland har sendt oss E-post.

I E-posten nevner har ein del oppgåver som kan vera aktuelle for MGU. Han vil gjerne bli invitert til eit styremøte og drøfte dette.

Det er positivt at lokalpolitikarar tek kontakt og viser interesse for arbeidet vårt.

Styret vil gjerne invitere varaordførar og andre lokale politikarar til eit dialogmøte.

·         MGU får melding om at sykkel og gangvegen på Espelandsmyra sig i terrenget.

Vegvesenet er kontakta og skal vurdere dette saman med ein del andre forhold på veg og gangveg.

 

   
6/17 Orientering om Gruveprosjektet v/Bjørn Dahl.

 

Bjørn Dahl gav ein fyldig orientering om arbeidet som er gjort fram til nå. Bakgrunnen er at det er ynskjeleg å vurdere eit samarbeid med Frilutsrådet Vest.

·         Arbeidet starta ca år 2000..

·         Initiativet var ein gruppe foreldre.

·         Hadde møte med kommunen, Moster Amfi og Velforeninga aust.

·         Mykje arbeid er gjort til nå:

Planert gruvegang, etablert badestrand, restaurert gruvegang.

·         Vedtektne vedtekter for arbeidet i Gruveprosjektet.

·         Inngått 20årig lånekontrakt med kommunen i 2008. Gruveprosjektet av avtalepart.

·         Etablert boder for kiosksal, leikeplass, etablert sandvolliballbane, båtopptrekk for småbåter, gjestekai, fotballbane.

·         Har lagt til rette i Mostratunet for ulike aktivitetar og har hatt vedlikehald av Tollhagen.

·         Har mange planar på tapetet.

·         Det er stor interesse for å vurdere eit samarbeid med Friluftsrådet Vest

 

Konklusjon:

 

1.      Knut M har vore i kontakt med kommunen og det vil bli arrangert ein synfaring saman med Friuftsrådet Vest, Gruveprosjektet og MGU der eit framtidig samarbeid er tema.

2.      MGU tek kontakt med Bømlo kommune for å få orientering om status vedk Tollhuset/Tollhagen.

   
7/17 Søknad om midlar til dekking av litt grus på turvegen i Totlandsskogen.

Turvegen er frå parkeringsplass noko sørpete i perioder.

MGU gjorde vedtak om at vi vil støtte grusing av vegen med 3500 kroner.

 

   
8/17 Forprosjekt/møte om universelt utforma turløype på Moster.

 

Det blir eit møte med Bømlo Turlag 23.02.17. for å få læra litt om dei erfaringar dei har gjort seg med eit slikt arbeid.

   
9/17 Innspel frå MGU. Høyringsuttale Bømlopakke 1 og 2.

 

MGU har sendt høyringsuttale vedk Bømlopakke 1 og 2.

Vi må sjekke at dette er gjort formelt korrekt. GNN undersøker.

   

 

 

Knut Martens

-Ref-

Comments are closed.