Referat frå styremøte MGU 14.03.2017 Øremerka til Grendamøtet 21.03.2017.

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   14.03.20017

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:        Gerd Nancy Notland.             Leiar.

Tony Hidle.                             Styremedlem.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem.

Grete Sivertsen.                      Økonomiansvarleg.

Tor Inge Stussvik                    Styremedlem

Ikkje møtt/Kopi:

                        Isak Grindheim.                      Representant for ungdomsklubben. Meld forfall

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen). Meldt forfall.

Merete Fjellheim, rektor på Moster skule og prosjektleiar Anne-Beth Njærheim tok del under handsaming av sak 11/17.

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
10/17 Referat og meldingar:

 

·         Referat frå styremøte 07.02.17.

Referatet blei godkjent slik det føre.

   
11/17 Planlegging av Grendamøte 21.03.17.

 

Moster, saman med Espevær og Rubbestadneset er med i eit større prosjekt med tema HELSEFREMJANDE NÆRMILJØ.

Som ein del av dette prosjektet er det gjennomført ei spørjeundersøking om viktige trivselfaktorar i bygda vår. Dei som har delteke i undersøkinga er skuleelvar og vaksne i alderen 67 – 79 år. På eit grendamøte 21.03.17. skal resultata leggjast  og drøftast. Møte blir på Moster skule og det blir servering av mat.

Som ein del av programmet skal vi også drøfte korleis vi kan engasjere innbyggarane til å vera med å forme framtida.

 

Skisse for programmet:

 

Start kl 18.00.:

Leiar i Moster Grendautval ynskjer velkommen, presenterer bidragsytarar og fortel litt om programmet.

Presentasjon av Moster Grendautval og dei tinga vi har jobba med siste året.

 

18.15:

Prosjektleiar Anne-Beth Nærheim presenterer funna i undersøkinga.

18.30:

Servering av Pizza, brus, kaffe og kake. Oppmode deltakarane om å setje seg på nye plassar.

 

Etter litt mat og viktig drøs går vi over på drøftingsdel 2:

 

Dersom vi skal få det bedre,-må vi gjera det bedre saman.

 

Deltakarane får utlevert problemstillign 1:

Kva bryr du deg så mykje om – at du vil gjera noko med da??

 

Tema som kjem fram blir skreve ned på t.d. «post it lappar» og heng opp på tavle/flip over.

 

Deltakarane får utlevert problemstilling 2 og 3 og drøfter desse ved borda.

Problemstilling  2: Kva eigenskapar, kunnskap og engasjement kan du bidra med?

Prolbemstilling 3: Kva skal til for at andre skal engasjera seg i dette tema?

Litt avhengig av tid vi har til disposisjon er det nyttig å få referert kva ein drøfta på dei ulike borda. Vi må sikkert avsetjje tid til pause før årsmøte startar kl 20.00.

 

   
12/17 Planlegging av Årsmøte for 2016.

 

Årsmøte skal handsama desse sakene:

 

1)      Val av ordstyrar og referent.

2)      Godkjenning av innkalling og saksliste.

3)      Årsmelding 2016.

4)      Revidert rekneskap.

5)      Framlegg til budsjett.

6)      Eventuelle innkomne framlegg.

7)      Val.

 

Vedk pkt 3 og 4: Årsmeldinga og rekneskap er under arbeid, noko arbeid gjenstår.

   
13/17 Ymse.

Ingen hadde saker til denne posten.

   

 

Knut Martens

-Ref-

Comments are closed.