Referat frå styremøte i Moster Grendautval 06.10.17

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   06.10.17

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:        Gerd Nancy Notland.                        Leiar.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Grete Sivertsen.                    Økonomiansvarleg.

 

Ikkje møtt/Kopi:

                       Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen).

Monica E. Totland                  Styremedlem. Meldt forfall.

Tony Hidle                              Styremedlem. Meldt forfall

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem.

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
33/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

   
34/17 Referat frå møte 14.09.17.

Det var ingen kommentarar til referatet.

   
35/17       Referat og meldingar:

1)    Moster Grendautval har motteke brev frå Frivillighets-sentralen i samband med årets innsamlingsaksjon, som går av stabelen 22.10.17.

2)    Leiar for prosjekt Røksundskanalen melder i E-post at prosjektet manglar kr. 16.686,- for  å kunne betale siste faktura. Prosjektet vil bli tilført 50.000 i momskompensasjon i desember og ber om at Grendautvalet forskotterer/låner prosjektet 16.686,- mot at utvalet får summen tilbakebetalt når momskompensasjonen er utbetalt.

Vedtak:

      Moster Grendautval seier seg villig til å               forskottera/låna prosjektet omsøkt sum.

 

3)    Grendautvalet har motteke førespurnad frå Bømlo Høgre v/ Osmund Røksund om å ta del i eit møte 30.10.17.

Grendautvalet stiller seg positiv til eit slikt møte.

   
36/17 Oppsummering av møte om Helseplanen 2017 – 2027 den 19.09.17..

·      Moster Grendautval oppfattar dette som eit godt møte, der synspunkt og argument som også tidlegare har vore gjort kjent for kommuneadministrasjonen, blei tilkjennegitt på ein klar måte.

·      Leiar har laga eit avisinnlegg til lokalavisa der synspunkta frå krinsen blir presisert. Innlegget ligg også på utvalet si Facebook side.  Mange positive reaksjonar på innlegget.

·      Vi ser fram til den vidare politiske handsaminga og vil følgje saka aktivt.

   
37/17 Status julegateopning.

Lene Løtvedt melder at ho ikkje kan ta del i arrangementet i år.

Moster skule vil bli spurd om dei kan ta eit totalansvar for framføring av tablået. Gjerne på permanent basis.

Er «Salem organisasjonen» eit alternativ?

Kan korpset ta ansvar for pynting med julelys?

Er Brasilkafeen eit alternativ?

Ynskjer handelsstanden å vidareføra tradisjonen med å heidra «Årets Mostring»?

 

Grete Sivertsen jobber vidare med avklaringar.

   
38/17 Status  innsamlingsaksjon 2017.

Årets innsamlingsaksjon skal gå til Unicef.

Grete Sivertsen har ansvaret også her og melder at det framleis manglar ein del bøssebærarar.

   
39/17 Oppgåver for Moster Grendautval hausten 2017.

·      Arbeid med digital tavle som kan orientere om kva som skjer på Moster.

·      Julegateopning.

·      Prosjekt Vetahaugen.

·      Informasjonsstrategi for Grendautvalet.

·      Universell utforma turløyper.

·      Aktivitetsgruppe.

·      Avslutning av prosjektet Røksundkanalen.

   
       
       

Knut Martens

-Ref-

One comment

  1. Toralf Steinsland sier:

    Når det gjeld Vetahaugen har vi vore på synfaring med kommunen og dei har gjort vedtak om å dekla utgifter til motorsag og traktor. Eg rekna med at vi kan starta mopp med rydding neste veke.
    Toralf Steinsland