Referat frå styremøte i Moster Grendautval 31.10.17

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   31.10.17

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:       

Gerd Nancy Notland.             Leiar

Knut Martens.                        Nestleiar.

Grethe Sivertsen.                  Økonomiansvarleg.

Monica E. Totland                  Styremedlem.

 

Ikkje møtt/Kopi:

Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen).

Toni Hidle                               Styremedlem. Meldt forfall

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem. Meldt forfall.

Asbjørn Andre` Sætre:           Styremedlem. Meldt forfall.

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
40/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

   
41/17 Referat frå møte 06.10.17.

Det var ingen kommentarar til referatet.

   
42/17 Referat og meldingar.

–       Bømlo kommune har innvilga 4000,- til julearrangementet 02.12.17.

–       Vi ventar på svar på søknad til Finnås

Kraftlag til samme arrangement.

–       Arbeidet med Info skjerm er i rute og dette blir sak i neste møte.

   
43/17              Orientering av gruppa som jobbar med prosjektet 

            «Universell utforma turløype på Moster.» 

             Arbeidsgruppa er leia av Morten Helland. Med seg har

han Monica E Totland, Leif A Ersland, Christin Antonsen

og Gunnar Sivertsen. 

I møte orienterte dei om:

–       At dei til no har hatt fire møter.

–       At dei arbeider med mogeleg traseval.

–       At dei arbeider med ulike tekniske vurderingar.

–       At når dette er ferdig vil dei kontakta aktuelle grunneigarar.

–       At dei vil ta stilling til hensiktsmessig  organisasjonsform på eit seinare tidspunkt.

 

            Me ynskjer lukke til vidare med viktig arbeid for krinsen.

              

   
44/17 Oppsummering innsamlingsaksjonen 2017

Grethe Sivertsen har også i år hatt ansvar for dette arbeidet. Takk for vel utført jobb.

Tilbakemeldingane går ut på at det dette året var vanskeleg å skaffe nok bøssebærarar. Det skjer mykje positivt dugnads-arbeid på mange felt i krinsen for tida, og ein merker vel ein viss grad av slitasje.

Resultatet av innsamlinga var bra. Uheldig at aksjonen hadde to ulike VIPS nummer som ein kunne nytta, der innkomne summar kun blei registrert på krinsen når ein nytta det eine nummeret.

 

   
45/17 Status julegateopning.

Dette arbeidet er også leia av Grethe Sivertsen. Dette året har skule-korpset teke på seg eit totalansvar for pynting av julegate, juletre, fakkeltoget mm.

Moster skule har ansvar for juletablået. Vi håper på mykje aktivitet på Moster denne dagen. Viser ellers til notat der arrangementet 2016 blei oppsummert og evaluert.

   
46/17              Ymse.

1.     Møte med eit politisk parti.

Jfr. Sak 35/17  pkt 3)

«Moster Grendautval har motteke førespurnad frå Bømlo Høgre v/ Åsmund Røksund om å ta del i eit møte 30.10.17. Grendautvalet stiller seg positiv til eit slikt møte.»

Det er i etterkant blitt stilt spørsmål om det er rett av utvalet å ta del i slike møter. Etter grundig drøfting konkluderte styret slik:

Moster Grendautval meiner det er positivt at politiske parti søker informasjon om kva dei ulike krinsane er opptekne av og vil gjerne bli invitert til å møta andre politiske grupperingar for å informere om arbeidet vårt.

Det vil ikkje vera naturleg for Grendautvalet sjølv å invitera til slike møter med einskildpartier.

2.     Del av informasjonsstrategi.

Alle referat frå Grendautvalet sine møter blir nå lagt ut på Facebook. Som eit nytt tiltak for å informera og få innspel til arbeidet vårt skal nå også innkallingar til møtene i Grendautvalet leggast ut på Facebook , der vi også oppmodar lesarane til å kommentere/komme med innspel til sakene.

          

   
       
       

Knut Martens

-Ref-

Comments are closed.