Referat frå styremøte i Moster Grendautval 06.06.18

Referat frå styremøte i Moster Grendautval.

Dato: 06.06.18

Stad: Moster skule.

Tilstades:

Gerd Nancy Notland. Leiar.

Knut Martens. Nestleiar.

Monica Nes Styremedlem.

Monica E. Totland Styremedlem.

Grethe Sivertsen. Økonomiansvarleg.

Leif Arvid Ersland. Styremedlem.

Ikkje møtt/Kopi:

Isak Grindheim. Representant for ungdomsklubben.

Ola Simon Røksund Styremedlem. Meldt forfall.

SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

22/18 Referat frå møte 02.05.18

Det var ingen kommentarar til referatet.

23/18 Referat og meldingar.

  1. MGU er blitt kontakta av lokalavisa Bømlonytt vedk Mastergradsoppgåva «Mulighetsstudie Mosterhamn»

I oppgåva går det fram at bakgrunnen for temavalet Mosterhamn, var at studentane hadde motteke brev frå ordføraren, der han oppmoda dei til å velje Mosterhamn som tema. Slik vi tolkar dette, er det Bømlo kommune ved ordførar som «eig» dokumentet. Vi treng difor ei avklaring med ordførar om vegen vidare, før vi ev. går ut i pressa. Vi har hatt kontakt med ordførar. Han meiner det ikkje nødvendigvis er slik at det er BK som «eig» dokumentet. Det betyr at MGU kan bruke dette dokumentet fritt som innspel til kommuneplan, dersom vi ynskjer det.

Universell utforma turløype.

Arbeidet med å få godkjent avtalar med aktuelle grunneigarar er godt i gang. Dette er avtale mellom Moster Grendautval og den einskilde grunneigar som regulerer grunn, vedlikehald og bruk m.a.

  1. Dataskjermar på aktuelle stader på Moster for å gjera kjend kva som skjer i bygda og å knyta bygda meir saman.

Viser til ulike saker som er handsama av styret vedk dette. Arbeidet er ikkje sluttført men er i arbeid.

Knut.
24/18 Innspel frå Moster Grendautval til kommuneplanen.

Knut Magne Totland har leia dette arbeidet og har gjort ein grundig og solid jobb. Styret vil takke Knut Magne Totland for arbeidet. På møte blei det omfattande dokumentet gjennomgått. Dette skal primært vera eit innspel til kommuneplanen sin Samfunnsdel. (2018-2048)

Konklusjon på drøftingane var at vi skal formulere innspela punktvis på ei A4 ark. Som vedlegg legg vi ved ein revidert versjon av den omfattande rapporten som er laga.

I tråd med tidlegare drøftingar meiner Moster Grendautval (jfr. Sak 19/18) at vi må fokusere på prinsipielle uttaler som må ha m.a. følgjande fokus:

Framtidig bustadbygging bør skje som fortetting av eksisterande bygder. Stikkord her er aksen sentrum og ned mot den kommunale kaien. Jfr. Mastergradsoppgåva. Dette for styrkje eksisterande sentrum og knyte det saman med Moster Amfi, kyrkja og kulturskattane me har på Moster. Sjøområdet i Mosterhamn bør utviklast til eit attraktiv andlet mot sjøen frå Moster. Framtidig bustadbygging på Moster bør i hovudsak skje som fortetting i eksisterande bygder som Grindheim, Totland, Skimmeland, Notland, Grønås osb. Skal ein lukkast med dette må kommunen i langt sterkare grad enn det som er gjort tidlegare styra kor ein ynskjer bustadbygging og ta eit koordineringsansvar i forhold til eksisterande NLF områder.

Sikre friluftsområder og strandlinjer på Moster for allmenta. Her kan stikkord vera: Sikre varig vern av Austneset til friluftsformål. Tilrettelegge og sikre allmenta si tilgang til Røyksundskanalen. Avgrensa vidare utbygging i strandsona, men gje høve til småbåthavner og gjestehavner på dertil egna stader.

Tilrettelegge for fleire turløyper også universelt utforma.

25/18 Mastergradsoppgåva, Mulighetsstudie Mosterhamn.

Det blei i liten grad tid til gjennomgang av oppgåva og me vil arbeide meir med denne seinare.

26/18 Ymse.

Universelt utforma turløype.

Leiar får fullmakt til å underskrive kontraktar med aktuelle grunneigarar og Moster Grendautval.

Knut Martens

-Ref-

Comments are closed.