Archive for Martin Lidal

Referat frå styremøte i Moster Grendautval 31.10.17

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   31.10.17

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:       

Gerd Nancy Notland.             Leiar

Knut Martens.                        Nestleiar.

Grethe Sivertsen.                  Økonomiansvarleg.

Monica E. Totland                  Styremedlem.

 

Ikkje møtt/Kopi:

Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen).

Toni Hidle                               Styremedlem. Meldt forfall

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem. Meldt forfall.

Asbjørn Andre` Sætre:           Styremedlem. Meldt forfall.

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
40/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

   
41/17 Referat frå møte 06.10.17.

Det var ingen kommentarar til referatet.

   
42/17 Referat og meldingar.

–       Bømlo kommune har innvilga 4000,- til julearrangementet 02.12.17.

–       Vi ventar på svar på søknad til Finnås

Kraftlag til samme arrangement.

–       Arbeidet med Info skjerm er i rute og dette blir sak i neste møte.

   
43/17              Orientering av gruppa som jobbar med prosjektet 

            «Universell utforma turløype på Moster.» 

             Arbeidsgruppa er leia av Morten Helland. Med seg har

han Monica E Totland, Leif A Ersland, Christin Antonsen

og Gunnar Sivertsen. 

I møte orienterte dei om:

–       At dei til no har hatt fire møter.

–       At dei arbeider med mogeleg traseval.

–       At dei arbeider med ulike tekniske vurderingar.

–       At når dette er ferdig vil dei kontakta aktuelle grunneigarar.

–       At dei vil ta stilling til hensiktsmessig  organisasjonsform på eit seinare tidspunkt.

 

            Me ynskjer lukke til vidare med viktig arbeid for krinsen.

              

   
44/17 Oppsummering innsamlingsaksjonen 2017

Grethe Sivertsen har også i år hatt ansvar for dette arbeidet. Takk for vel utført jobb.

Tilbakemeldingane går ut på at det dette året var vanskeleg å skaffe nok bøssebærarar. Det skjer mykje positivt dugnads-arbeid på mange felt i krinsen for tida, og ein merker vel ein viss grad av slitasje.

Resultatet av innsamlinga var bra. Uheldig at aksjonen hadde to ulike VIPS nummer som ein kunne nytta, der innkomne summar kun blei registrert på krinsen når ein nytta det eine nummeret.

 

   
45/17 Status julegateopning.

Dette arbeidet er også leia av Grethe Sivertsen. Dette året har skule-korpset teke på seg eit totalansvar for pynting av julegate, juletre, fakkeltoget mm.

Moster skule har ansvar for juletablået. Vi håper på mykje aktivitet på Moster denne dagen. Viser ellers til notat der arrangementet 2016 blei oppsummert og evaluert.

   
46/17              Ymse.

1.     Møte med eit politisk parti.

Jfr. Sak 35/17  pkt 3)

«Moster Grendautval har motteke førespurnad frå Bømlo Høgre v/ Åsmund Røksund om å ta del i eit møte 30.10.17. Grendautvalet stiller seg positiv til eit slikt møte.»

Det er i etterkant blitt stilt spørsmål om det er rett av utvalet å ta del i slike møter. Etter grundig drøfting konkluderte styret slik:

Moster Grendautval meiner det er positivt at politiske parti søker informasjon om kva dei ulike krinsane er opptekne av og vil gjerne bli invitert til å møta andre politiske grupperingar for å informere om arbeidet vårt.

Det vil ikkje vera naturleg for Grendautvalet sjølv å invitera til slike møter med einskildpartier.

2.     Del av informasjonsstrategi.

Alle referat frå Grendautvalet sine møter blir nå lagt ut på Facebook. Som eit nytt tiltak for å informera og få innspel til arbeidet vårt skal nå også innkallingar til møtene i Grendautvalet leggast ut på Facebook , der vi også oppmodar lesarane til å kommentere/komme med innspel til sakene.

          

   
       
       

Knut Martens

-Ref-

Referat frå styremøte i Moster Grendautval 06.10.17

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   06.10.17

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:        Gerd Nancy Notland.                        Leiar.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Grete Sivertsen.                    Økonomiansvarleg.

 

Ikkje møtt/Kopi:

                       Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen).

Monica E. Totland                  Styremedlem. Meldt forfall.

Tony Hidle                              Styremedlem. Meldt forfall

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem.

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
33/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

   
34/17 Referat frå møte 14.09.17.

Det var ingen kommentarar til referatet.

   
35/17       Referat og meldingar:

1)    Moster Grendautval har motteke brev frå Frivillighets-sentralen i samband med årets innsamlingsaksjon, som går av stabelen 22.10.17.

2)    Leiar for prosjekt Røksundskanalen melder i E-post at prosjektet manglar kr. 16.686,- for  å kunne betale siste faktura. Prosjektet vil bli tilført 50.000 i momskompensasjon i desember og ber om at Grendautvalet forskotterer/låner prosjektet 16.686,- mot at utvalet får summen tilbakebetalt når momskompensasjonen er utbetalt.

Vedtak:

      Moster Grendautval seier seg villig til å               forskottera/låna prosjektet omsøkt sum.

 

3)    Grendautvalet har motteke førespurnad frå Bømlo Høgre v/ Osmund Røksund om å ta del i eit møte 30.10.17.

Grendautvalet stiller seg positiv til eit slikt møte.

   
36/17 Oppsummering av møte om Helseplanen 2017 – 2027 den 19.09.17..

·      Moster Grendautval oppfattar dette som eit godt møte, der synspunkt og argument som også tidlegare har vore gjort kjent for kommuneadministrasjonen, blei tilkjennegitt på ein klar måte.

·      Leiar har laga eit avisinnlegg til lokalavisa der synspunkta frå krinsen blir presisert. Innlegget ligg også på utvalet si Facebook side.  Mange positive reaksjonar på innlegget.

·      Vi ser fram til den vidare politiske handsaminga og vil følgje saka aktivt.

   
37/17 Status julegateopning.

Lene Løtvedt melder at ho ikkje kan ta del i arrangementet i år.

Moster skule vil bli spurd om dei kan ta eit totalansvar for framføring av tablået. Gjerne på permanent basis.

Er «Salem organisasjonen» eit alternativ?

Kan korpset ta ansvar for pynting med julelys?

Er Brasilkafeen eit alternativ?

Ynskjer handelsstanden å vidareføra tradisjonen med å heidra «Årets Mostring»?

 

Grete Sivertsen jobber vidare med avklaringar.

   
38/17 Status  innsamlingsaksjon 2017.

Årets innsamlingsaksjon skal gå til Unicef.

Grete Sivertsen har ansvaret også her og melder at det framleis manglar ein del bøssebærarar.

   
39/17 Oppgåver for Moster Grendautval hausten 2017.

·      Arbeid med digital tavle som kan orientere om kva som skjer på Moster.

·      Julegateopning.

·      Prosjekt Vetahaugen.

·      Informasjonsstrategi for Grendautvalet.

·      Universell utforma turløyper.

·      Aktivitetsgruppe.

·      Avslutning av prosjektet Røksundkanalen.

   
       
       

Knut Martens

-Ref-

Referat frå styremøte i Moster Grendautval 14.09

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   14.09.2017

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:       

Gerd Nancy Notland.              Leiar.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem.

Asbjørn Andre`Sætre:            Styremedlem.

Grete Sivertsen.                    Økonomiansvarleg.

 

Ikkje møtt/Kopi:

Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Reinert Røksund.                  Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksund                                      kanalen).

Monica E. Totland                  Styremedlem.

Toni Hidle                               Styremedlem. Meldt forfall

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

   
25/17 Referat frå møte 14.06.17.

Det var ingen kommentarar til referatet.

   
26/17              Referat og meldingar.

1)    Styremedlem Toni Hidle har i E-post 06.09.17, gitt melding om at han ikkje lenger har kapasitet til å ta del i styremøta. Han opplyser vidare at Moster Elektro gjerne stiller møtelokaler til disposisjon og vil gjerne hjelpe til med julearrangementet.

2)    Arbeidsgruppa som arbeider med ny tursti til Siggjo melder at arbeidet er godt i gjenge og at  m.a. grunneigeravtalar er i boks. Friluftsrådet Vest er ein aktiv aktør i arbeidet.

3)    Innspel til årsmøte 2018: A) Vi må vurdere å velje varamedlemmer til styret. B) Vi må utforde valnemda til å arbeide for at vi får breiast mogeleg utval kandidatar til styret i Grendautvalet. Kanskje er det ein ide å kontakta ulike lag og organisasjonar og oppmode dei til å stille med kandidat?

4)    Innsamlingsaksjonen 2017: Grete Sivertsen har ansvar for dette, og er i rute med førebuinga.

5)     SIM har fått statlege midlar til strandrydning. Invitasjon til deltaking er sendt til Moster skule for oppfølging.

   
27/17 Samarbeidsavtale mellom Bømlo Grendautval og Bømlo Kommune i samband med prosjektet Helsefremjande nærmiljø.

Gerd Nancy har delteke på eit møte med Bømlo Kommune vedk framlegg til ein samarbeidsavtale mellom Grendautvalet og Bømlo Kommune. Framlegg til avtale blei gjennomgått og vedteken undertikna slik den låg føre.

 

   
28/17 Søknad om støtte til aktivitetar.

Leiar har søkt Finnås Kraftlag om støtte til julearrangement og til turløyper med tilsaman 35.000.

   
29/17 Innvilga søknad frå Bømlo turlag.

Moster Grendautval har motteke søknad om midlar til utbetring av turløyper Barmane/Varhaug i Totlandskogen og turløypa i Austnes.

Moster Grendautval søkte på vegne av desse prosjekta Bømlo Turlag om midlar. Tilsaman 11.300,-. Bømlo Turlag bevilga kr 5000,- til desse prosjekta.

Trass i at Moster Grendautval i prinsippet ikkje skal vera ein søknadsinstans, men meir eit koordinerande ledd i ein søknadsprosess, finn styret det likevel rett å støtte desse prosjekta slik at dei blir fullfinansiert.

Søknadssum: Barmane/Varhaug:     kr. 3800,-.

Austneset:                    kr. 7500,-.

Vedtak:

Moster Grendautval finansierer resterande sum med slik fordeling:

 

Barmane/Varhaug:     kr. 1300,-.

Austneset:                    kr. 5000,-.

   
30/17 Søknad frå Moster Danslag om annonsestøtte.

Styret slutta seg til søknaden.

   
31/17 Invitasjon til Liv og Lyst konferanse i Bergen 26.09.17.

Styremedlemene blei oppmoda om å delta.

   
32/17 Bømlo kommune inviterer til møte med Grendautvalet og representantar for krinsen 19.09.17,  i samband med Kommunedelplan for Helse-sosial-omsorg.

Grendautvalet vil fremje dei synspunkta vi har fremja før. Vidare vil vi orientere om resultat av spørjeundersøkinga og grendamøte vi hadde i samband med prosjektet Helsefremjande nærmiljø.

 

 

   

Knut Martens

-Ref-

Referat frå styremøte i Moster Grendautval.

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   13.06.2017

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:

Gerd Nancy Notland.                Leiar

Knut Martens.                        Nestleiar.

Tony Hidle.                             Styremedlem.

Tor Inge Stussvik                   Styremedlem.

 

Ikkje møtt/Kopi:

 Isak Grindheim.                     Representant for ungdomsklubben.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem.

Grete Sivertsen.                    Økonomiansvarleg. Meldt forfall

Monica E. Totland                  Styremedlem. Meldt forfall

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
19/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste blei godkjent slik det låg føre.

20/17 REFERAT FRÅ MØTE MELLOM «LOKALE POLITIKARAR», RÅDMANNEN I BØMLO KOMMUNE OG STYRET I MOSTER GRENDAUTVAL.

Referatet blei godkjent slik det låg føre.

Meldingar:

·      Fylkesveg 15.

I den kommunale trafikksikringsplanen er denne vegstrekninga klassifisert i fareklasse 2. Det betyr i praksis at elevar ikkje har rett til gratis skuleskyss. Dersom vegstrekninga hadde blitt klassifisert i fareklasse 1 hadde elevane hatt rett til fri skyss, etter opplæringslova. Foreldre kan klage på klassifiseringa overfor kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar klassifiseringa går klagen vidare til Fylkesmannen, som vil vurdere vegstrekket på fritt grunnlag.

·      Bompengeproblematikk.

Styreleiar har sendt brev til Bømlo kommune v/ordførar. I brevet stiller leiaren spørsmål ved og er usamd i at ein skal betala bompengar både inn og ut av Moster, Rubbestadneset og Finnås i motsetnad til bomringen rundt Svortland som berre skal ha betaling ein veg.

Brevet blei sendt 07.06.17.

·      Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben Klubbedubben er nå registrert i Føretaksregisteret og mottek stønad til drift frå Bømlo kommune. Dei kan nå søkja om driftstøtte også frå andre instansar som t.d. Finnås kraftlag. Med denne organisasjonsendringa, er det naturleg at neste årsmøte gjer naudsynte vedtak i tråd med endringa.

·      Rydding av Vetahaugen.

Toralf Steinsland har tatt på seg å leie dette arbeidet og har hatt kontakt med kommunen om praktisk gjennomføring. Arbeidet blir utført til hausten når vegetasjonen er lauvfritt.

·      Søknad om midlar til forbetring av turvegar.

Det har komme søknad om midlar til utbetring av turveg på Totland og Austnes. Knut Martens lagar fellessøknad til Bømlo Turlag ved Arne Helle.

·      Ny IT-hjelpar.

Isak Grindheim som har hatt denne funksjonen før, har trekt seg grunna stort engasjement på andre områder. Martin Lidal har sagt seg villig til å hjelpa oss vidare og vi vil invitera han til å delta på styremøta, slik at han er orientert om arbeidet vårt.

21/17 Gjennomgang av innkomne innspel på Grendamøte 21.03.17. 

Vi har nå kategorisert alle innspela som kom på Grendamøte 21.03.17.

Styret hadde ein gjennomgang og drøfting av status og prioritering.

 

22/17 Status på ting me jobbar med.

·      Universell utforming av turveg.

Det er stor interesse for dette prosjektet i bygda. Skule, barnehage og idrettslag stiller seg positive til arbeidet.  Morten Helland har sagt seg villig til å «dra i gong arbeidet.» Med seg har han Monica E. Totland, Leif A. Ersland, Gunnar Sivertsen.

Vi oppmodar Morten Helland til å kalle inn til første møte og ynskjer lykke til med viktig arbeid.

·      Samarbeid med Friluftsrådet Vest.

Knut Martens etterlyser lova synfaring.

 

23/17 Møtedatoar hausten 2017.

Vi skifter møtedag til onsdagar.

Møta blir:

06.09.17, 04.10.17, 01.11.17. og 06.12.17.

Knut Martens

-Ref-