Nye innlegg

<< >>

Referat frå styremøte i Moster Grendautval 13.02

Referat frå styremøte i Moster Grendautval.  Dato:   13.02.19 Stad:   Moster Elektro sine lokaler Tilstades:        Gerd Nancy Notland.             Leiar. Knut Martens.                        Nestleiar. Grethe Sivertsen.                   Økonomiansvarleg. Leif Arvid Ersland.                  Styremedlem. Ikkje

Referat frå styremøte i Moster Grendautval 07.11

Dato:   07.11.2018 Stad:   Moster Elektro sine lokaler Tilstades:        Gerd Nancy Notland.             Leiar. Knut Martens.                        Nestleiar. Grethe Sivertsen.                   Økonomiansvarleg. Monica Nes                           Styremedlem. Ola Simon Røksund                Styremedlem.   Ikkje møtt/Kopi: Isak

Mulighetsstudie Mosterhamn

Mulighetsstudie Mosterhamn: A prospect of Mosterhamn´s future development Av: Kjersti Norland Vistnes og Linn Rydningen (Klikk på lenka under for å laste ned oppgava) Mulighetsstudie Mosterhamn lav oppløsning (002)

Bilete til oppstartsmelding for prosjektet fv.542 Notland-Mosterhamn i Bømlo kommune.

skjermbilde

Oppstartsmelding for prosjektet fv.542 Notland-Mosterhamn i Bømlo kommune.

statens-vegvesen-logo

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato
Region vest Haakon Aarøe 16/143138   23.11.2016

Varsel om oppstart av planarbeid Fv.542 Notland-Mosterhamn

 

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune skal i samarbeid med Bømlo kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan Fv.542 Notland-Mosterhamn. Vi ber med dette om innspel til arbeidet.

 

Beskriving av prosjektet

Prosjektet strekker seg frå Notlandskrysset til Mosterhamn gjennom sentrum, ei vegstrekning på ca. 1200m. Vegen framstår som smal og uoversiktleg på enkelte parti, for smal veg på strekninga er generelt eit problem, spesielt er svingen ved Bedehuset et problempunkt med smal veg og krapp kurvatur. Utbetringar er gjort ved sentrum.

 

Den utløysande faktoren for prosjektet er at det manglar gjennomgåande gang- og sykkel-løysning frå Notland til Mosterhamn. I tillegg er det fleire stader der dagens kurvatur gir farlege situasjonar og dårlig framkommeligheit. Prosjektet er høgt prioritert i Bømlo kommune både for trafikksikkerhet og GS-løysning.

 

Kommunen har vedteke at planforslaget ikkje skal behandlast etter forskrift om konsekvensutgreiing.

statens-vegvesen-brev

Figur 1: Planavgrensing

 

Framdrift og frist for innspel

Vi ber om at de sender synspunkt, innspel eller andre relevante opplysningar til oss innan 13.01.2017. Send det til oss skriftleg anten med vanleg post til «Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, merka med

Saksnummer 16/581»,  eller med e-post til firmapost-vest@vegvesen.no.

 

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8. Planen blir utarbeidd etter §§ 12-3 og 3-7.

 

Ta gjerne kontakt

Dersom de har spørsmål om planarbeidet, kan de også kontakte Haakon Dyb Aarøe på telefon 92429474 eller e-post haakon.aaroe@vegvesen.no.

 

 

Med helsing

Statens vegvesen

Referat (4) 15.11.16

 mgu-logo

Referat frå styremøte i Moster Grendautval. 

Dato:   15.11.16.

Stad:   Moster Elektro sine lokaler.

Tilstades:      

Gerd Nancy Notland.             Leiar.

Knut Martens.                        Nestleiar.

Tony Hidle.                             Styremedlem.

Isak Grindheim.                      Representant for ungdomsklubben.

Asbjørn Andre`Sætre:             Styremedlem.

 

 

Ikkje møtt/Kopi:

Grete Sivertsen.                      Økonomiansvarleg. Meldt forfall.

Tor Inge Stussvik.                    Styremedlem.

Reinert Røksund.                    Styremedlem (Prosjekt mudring Røyksundkanalen.) Meldt forfall.

 

 

  SAK/HANDSAMING ANSVAR FRIST
10/16 Referat siste styremøte/Meldingar:

Referat frå styremøte 18.10.16. blei gjennomgått og godkjent slik det låg føre.

Rehabilitering av Røyksundkanalen:

Det går fram av kopi E-post korrespondanse mellom Reinert Røksund (MGU), Rådmannen og Nils Gunnar Gloppen (Finnås kraftlag) at resten av gåvesummen frå Finnås Kraftlag blir utbetalt nå. Dette var positivt.

Storhall på Bremnes:

Viser her til sak 2 under posten Ymse frå møte 18.10.16.

Moster Grendautval vil invitere ressursperson for meir informasjon til neste møte.

Ungdomsklubben og betalingsautomat:

Isak Grindheim og foreldrerepresentant har vore i møte med rådmannen. Saka vil bli fulgt opp.

Lag og organisasjonsmodul:

Bømlo kommune har inngått avtale med Acos om kursing i denne modulen. Kurset er 06. og 07.12. Knut Martens vil delta for MGU.

11/16 Innspel frå MGU til Bømlopakke 2:

Knut Magne Totland og Tony Hidle har gjort ein stor jobb med denne saka. Dei får fullmakt av styret til å følgje denne saka vidare og komme med innspel til planen.

 

Knut Magne og Tony
12/16 Julearrangement Moster 26.11.16.

Dette blir eit stort arrangement. Programmet er klart. Moster Idrettslag har teke på seg det tekniske arbeidet.

Det er i år kjøpt inn nytt opplegg for julebelysning. Leiar har søkt ulike instansar om økonomisk støtte. Vi vil setje opp eit rekneskap og oversikt over aktiva (eigedelen) i etterkant av arrangementet. Så håper vi på godt ver og godt frammøte.

13/16 TV-aksjonen 2016. Oppsummering.

Denne saka måtte utsetjast ettersom Grete Sivertsen hadde meldt forfall. Men etter det som blei referert i møte, hadde organisering og gjennomføring gått fint. Takk til alle som deltok.

 

 

 

 

 

 

 

 

14/16 Prosjekt Helsefremjande lokalsamfunn:

Spørjeundersøkinga er nå gjennomført. Dersom alle som deltok i utlevering av spørjeskjema registrerte dette, var det delt ut 125 skjema.

Stor takk til alle som deltok. Resten av jobben skal gjerast i desember.

   
15/16 Ymse:

1)      MGU og skriv vedk skulebruksplan for vidaregåande skule:

MGU var blitt oppmoda om å underskrive ein uttale vedk skulepruksplanen og framtidig plassering av vidaregåande skule. Styret i Moster Grendautval slutta seg til skrivet.

2)      Referat frå styremøta på facebook:

Alle referat frå tyremøta blir nå lagt ut på facebook.

   

 

Knut Martens

-Ref-

Gate adresser

gateadresse-1gateadresse-2 gateadresse-3

Mail v/Anne Beth Nærheim

mail-anne-beth

No startar Miljøgate-arbeidet for fullt

bomlonytt-2bomlonytt-1

Innspel til sak om Bømlopakke II, Bømlo kommunestyre 31.10.2016

Bakgrunn for innspel:

1: Brev til administrasjon i Bømlo kommune vedrørande FV 15 – Grindheimsvegen/Totlandsvegen, datert 13.10.2016 (vedlegg 1)

2: Midt i arbeidet med Bømlopakke I, dukka det opp nye reguleringsplanar for andre fylkesvegar (som ikkje er med i Bømlopakke I). Sjå bl.a annonse og faksimile i Bømlo-Nytt (vedlegg 2)

3: Sak om Bømlopakke II dukka opp frå administrasjonen, med forslag til nye prosjekt. (liste over nye vegprosjekt nedanfor)

Bakgrunn for innspel (vidare):

I sak om Bømlopakke II har desse nye prosjekta blitt foreslått:

-Svortland – Thormodsætre

-Miljøgate Svortland

-Urangsvågen – Hollundskjosen

-Gåslandsvegen – Søvollsvegen

-Rubbestadneset – Stongarvågen

-Brandasund – Urangsvåg

-Rasteplass Kulleseid

-Kåsa – Langevåg

Vårt innspel:

Kva med FV 15 Grindheimsvegen Totlandsvegen?

Vegen på totalt 3838 meter har i dag 499 registrerte gateadresser* knytt til seg.

-Det er 120 skuleelevar som brukar vegen kvar dag.

-Det er omlag 90 private og offentlege vegar som knyt seg på FV15.

Til samanlikning har

Gåslandsvegen/Søvoldsvegen 313 registrerte gateadresser*.

Giljevegen/Alsvågsvegen 400 registerte gateadresser*.

(* = Kjelde: Posten.no, sjå vedlegg nr 4)

grindheimsvegen-totland-2

Vårt innspel:

Kva med FV 15 Grindheimsvegen Totlandsvegen?

Kva bør prioriterast:

Born  Mjuke trafikantar  Tung trafikk

Folketal  Ulykker  Skule/barnehage

Trafikk  Bolig/tetthet  Sykkel og gangsti

Tal tilknytte vegar  Sentrumsnær  Kryssingspunkt

Belysning

Vårt innspel:

Kva med FV 15 Grindheimsvegen Totlandsvegen?

1: Sidan det er lagt opp til utbygging av bustadar i kommunedelplanen, vil dette gi et større behov for utbetring av FV 15 Grindheimsvegen – Totlandsvegen. Utan utbetring av FV 15, vil den dårlige standarden stoppa utviklinga i dette største og mest populære område på Moster!

2: Det er ikkje forsvarleg å forsette med dei planar som ligg føre med mange bustadhus, hytter, naust og båthamner som er tenkt langs med eller tilknytte fylkesvegen. utan oppgradering og tilrettelegging for mjuke trafikantar. (vedlegg nr 3)

Vårt innspel:

Kva med FV 15 Grindheimsvegen Totlandsvegen?

3: FV 15 må prioriterast og inngå i Bømlo kommune sine planar i forhold til vegstandard, trafikksikkerheit, GS-vegsystem og funksjon som hovudveg.

4: Argumentet om at denne vegen ikkje er regulert i forbindelse med revisjon av Bømlopakke II, bør ikkje ha avgjerande tyngde i denne omgang. Bømlopakke I blei vedteken i alle organ (inklusive Stortinget) før regulering starta for dei ulike vegparsellane i pakken.

Vårt innspel:

Kva med FV 15 Grindheimsvegen Totlandsvegen?

Så til kanskje det viktigaste:

5: Dersom dette innspelet vert møtt av at Bømlopakke II i stor grad legg opp til utbygging av vegar i nær tilslutning til Svortland, der nye bomstasjonar skal utplasserast, ber me om at kommunestyret greier ut plassering av ein ny bomstasjon på Moster.

Folk som bur på Moster, har heilt sidan oppstarten teke aktivt del i nedbetaling av Bømlopakken, og vil også i framtida meine at dette må vere rettvist!

vedlegg Nr.1

  • Brev FV-15 Grindheimsvegen – Totland (finn du under saker 2016 og Bomlo-pakken II)

vedlegg Nr.2

  • Bilde frå Bomlonytt «No startar miljøgate-arbeidet for fullt» (finn du under Bomlo-pakke II)

vedlegg Nr.3

  • Mail v/Anne Beth Nærheim (finn du under Bømlo-pakken II)

vedlegg Nr.4

  • Gate adresser (finn du under Bømlo-pakken II)

Brev til Rådmannen FV-15

Rådmannen i Bømlo kommune

5430 Bremnes

 

Fylkesveg 15 i Bømlopakke 2
Grindheimsvegen – Totlandsvegen

Store delar av dette vegnettet har låg standard. Vegen er generelt smal og svingete med dårleg sikt.  På fleire strekningar er det behov for gang-/ sykkelveg og gatelys. Dei siste 25 åra har trafikken på FV 15 hatt sterk vekst, og vegnettet er ikkje tilpassa dagens trafikk. Fylkesvegen  følgjer ikkje krava til vegstandard, trafikksikkerheit eller funksjon som hovudveg.

Vegen er ikkje prioritert i Bømlo kommune sine planar, og ligg merkelig nok klassifisert som fareklasse 3 i trafikksikringsplana,  sjølv om ulykkesfrekvensen er dobla på denne vegne i same tid som frekvensen er gått kraftig ned på dei fleste av dei andre fylkesvegane på Bømlo. Tross fleire innspel frå bekymra innbyggjarar i forbindelse med fleire trafikksikringsplanar, har det vore gjort lite for å betre framkome og tryggleik på dette vegstrekket frå Bømlo kommune vedtok sin første trafikksikringsplan i 1994 og fram til i dag.

Nokre fakta om fylkesveg 15:

Lengde: 3838 meter
Ulykker perioden 2000- 2010: 3 Stk
Ulykker perioden 2010- 2015: 3 Stk
Skuleelevar som dagleg brukar vegen: 120
Gateadresser: 499
Private og offentlige vegar knytt opp mot FV 15: 90 stk.
Offentlig badestrand
Kommunal kai
Bedehus: 2 stk.
Barnehage
Bruktbutikk
Private verksemder av ulik art: Fleire
Turløyper friluft: Mange
Basseng for heile Moster
Selskapslokaler for utleie
Solstudio
Trenigssenter

Fylkesveg 15

Grindheimsvegen – Totlandsvegen

Vegstrekninga er hovudtilførselen til dei 3 største gardane på Moster. Grindheim, Totland og Notland. Her bur omkring 10% av Bømlo sine innbyggjarar. Vegen fører til 3 store byggjefelt og fleire hyttefelt forutan mykje spreidd busetnad. Vegen er kanskje den Fv som har flest mjuke trafikantar på Bømlo.

I mangel på ei lysløype er vegen den mest brukte vegen blant turgåarar på Moster.  Vegen er kanskje den dåligaste FV vegen på Bømlo tatt i betraktning av sin bruk.
Området inneheld det største arealet på Moster og har det største potensiale for vidare utbygging med si plassering mot Børøyfjorden og Bømlafjorden.

Trafikk og busetnad rundt FV 15 dei neste 20-30 åra

Der er fleire gode grunnar til å tru at busetnaden på disse 3 gardane og presset på vegen vil auka betydelig i dei neste 20 – 30 åra.

Det er MGU og innbyggjarane på  Moster si allmenne oppfatning at det er i dette området veksten vil komma, og bør difor inn i framtidige kommuneplanar for  bruk til bustadformål for unge som ynskjer å etablera seg på Moster, då dette er av det flottaste området i sunnhordland, med si plassering mot Børøyfjorden og Bømlafjorden.

Trafikksikringsplanar Bømlo kommune

På Moster har dei fleste innspela til trafikksikringsplanane  vore kanalisert  gjennom FAU og i seinare tid MGU, og i nokre tilfeller igjennom velforeiningar.  De fleste innspela ber preg av  nøkterne forslag til utbetring med tanke på å få gjennomslag i kommunen. Forslaga er som oftast ikkje sett i samanheng med krava til vegstandard, trafikksikkerheit eller funksjon som hovudveg,  eller  med tanke for vekst og utvikling. Me ser at verken i tidligare eller noverande trafikksikringsplanar som er gjennomført, så er det ikkje utført grundig nok arbeid med tanke på kva vegar som bør, skal eller må inn på ein eventuell Bømlopakke 2. Me ser at utviklinga i trafikkuhell og trafikken har auka  på FV15 medan den har gått ned eller stagnert på for eksempel FV 23 som er føreslegen av Rådmannen i forslag til nye prosjekt i ”Bømlopakke 2.” Denne utviklinga for stagnasjon og tilbakegang i ulykker og trafikk  på  fleire av Fylkesvegane kan forutan tiltaka som er utført kanskje forklarast  som tidligare er  begrunna i  søknaden til Bømlopakken ”dei nye vegane i Bømlopakken vil føre til at andre vegar vil få avlastning i takt med utbygging av nye og betre vegar”. Denne trenden vil etter all sansynlighet  halda fram etter kvart som vegane blir ferdige. Dette gjeld ikkje FV 15, som ikkje blir avlasta av nye vegar.

Sidan det er forventa ei betydelig auka utbygging av bustader i dette området, så vil dette gje eit større behov for utbetring av vegstrekninga.

MGU ber difor om at Rådmannen legg FV 15 inn blant dei prosjekt som skal utførast i Bømlopakke 2, og aller helst som prioritet 1.
Det er også viktig at det straks vert sett i gong detaljreguleringsplan for utbetring og oppgradering av Fv.15.

I tillegg til at vegen må utbetrast må det også etablerast gang- og sykkelveg langs den delen av strekninga som ikkje har det frå før.

 

TING SKJER! …..KJEKT PÅ VEGEN!

 

Mosterhamn 13.10.2016

Med venleg helsing

 

Moster Grendautval

v/ Knut Magne Totland & Tony Hidle

Innspel i sak: PS 96/16 Bømlopakken II

 

Bømlo kommune

v/ Rådmann Geir Aga
5430 Bremnes Mosterhamn 16.11.2016
Innspel i sak: PS 96/16 Bømlopakken II

I møte 31.oktober 2016 gjorde kommunestyret blant annet et slikt vedtak: Viser til punk 8 og 9 saksprotokoll:
8.Det skal etablerast samla 6 innkrevjingspunkt. I tillegg til dei to innkrevjingspunkta vi i dag har ved Bømlabrua og på ferja Langevåg – Buavåg skal det etablerast 4 nye innkrevjingspunkt rundt Svortland sentrum. Kommunestyret ber rådmannen greie ut om passeringar i dei 4 innkrevjingspunkta kring Svortland kan registrerast berre ein veg, til dømes ut av sentrum, og konsekvensane av dette. I tilknytning til dette bed ein om konsekvensane av ein eventuell reduksjon av timesregelen til ein halv time vert vurdert
9.Kommunestyret bed rådmannen syte for at dette vedtaket med saksførelegg vert lagt ut på høyring. Rådmannen får fullmakt til å utarbeide eit høyringsnotat som kortfatta skildrar dei vesentlege vurderingane i saka. Høyringsuttalane vert lagt til den endelege behandlinga av saka.

I møte 19. september 2016 gjorde kommunestyret blant annet et slikt vedtak:
Det skal etablerast fleire innkrevjingspunkt slik at flest mogleg som nyttar vegane vil køyra gjennom bommane. Målet er at det skal bli så rettferdig som mogleg og økonomisk effektivt.

Med bakgrunn i vedtak gjort i kommunestyret 19 september tar Moster Grendautval utgangspunkt i at dette skal vere ein «dugnad» kor flest mogeleg som nyttar vegane skal betale, og at målet er at det skal bli så rettferdig som mogleg.
Med bakgrunn i vedtak gjort i kommunestyret 31 oktober oppfattar Moster
Grendautval det som rein forskjellsbehandling mellom dei som ikkje vil nå taket.
Det vil sei at dei som handlar, jobbar, eller har andre ærend (venne/ familiebesøk) kan kjøra til Svortland dobbelt så mange turar enn dei som har tilsvarande ærend til Stord eller Haugalandet, før dei når taket. I praksis så blir taket ikkje likt for alle bommane.
Med bakgrunn i dette ber Moster Grendautval rådmannen om å ta med innkrevjingspunktet på Spissøy i vurderinga av om det kan registrerast betaling berre ein veg, til dømes ut av kommunen, og konsekvensane av dette. Slik at også disse tala blir synliggjort for bruk i den vidare saksbehandlinga.
Det må væra sjølvsagt at om det skal vurderast einvegs betaling så må det
gjelda for alle bommane i Bømlopakken, ellers blir den noverande urettferdige innkrevjinga i stor grad vidareført.

Link til heile Saksprotokoll i Kommunestyret – 31.10.2016 http://82.134.72.197/eInnsynBK511/Dmb/ShowDmbDocument?mId=897&docum entTypeId=MP

Link til heile Saksprotokoll i Kommunestyret – 19.09.2016
http://82.134.72.197/eInnsynBK511/Dmb/ShowDmbDocument?mId=895&docum
entTypeId=MP
Med venleg helsing
Moster Grendautval
Saksansvarleg: Asbjørn Sætre og Knut Magne Totland

 

 

Julegrantenning Moster 2016

julegrantening2016-plakat_001

Julegrantenning Laurdag 26. November.

Det vert julekafé, Juleverkstad og oppstart v Jule grantenninga. Blant anna kjem nissen med ei gåve til de minste og så vert det mykje anna kos for både store og små. Me ynskjer Velkommen og me gleder oss!